23.05.2020 - Austrálie vs. USA: Delter Press nebo Aeropress GO

Srovnali jsme dvě novinky: Delter Press a Aeropress GO

23.05.2020 - URNEX novinky pro vyčištění čajové černi: TEA CLEANER

Urnex Tea Clean a Urnex Tea Tabz vyčistí čajovou čerň na porcelánu nebo sítkách

23.02.2020 - New Vithanakande: Ukázková fabrika na čaj

„Co znamenají označení u cejlonského čaje“

22.02.2020 - ANKOMN: konečně vakuum

Vakuové dózy na kávu, čaj ..., zatím nejlepší řešení

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Společnost FOR PEOPLE, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost FOR PEOPLE, s.r.o. se sídlem Praha 5 – Zbraslav, Sulova 1356/5, identifikační číslo: 26478439, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84849 (dále jen „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Praha 5 – Zbraslav, Sulova 1356/5, adresa elektronické pošty info@coffeever.store, telefon +420 257217535.
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
  2. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
  3. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

jméno a příjmení

e-mailová adresa

telefonní číslo

poštovní adresu

fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů)

IP adresa

Podpis

 1. ZÍSKÁVÁNÍ VAŠICH DAT
 1. Osobní údaje získáváme primárně přímo od Vás, tedy od obchodních partnerů a zákazníků, v rámci našich smluvních a obchodních vztahů. Osobní údaje takto získáváme při uzavření smlouvy, potvrzení objednávky, ale i v průběhu trvání smluvního vztahu (např. číslo bankovního účtu, ze kterého nám platíte, nebo e-mail, ze kterého s námi komunikujete.
 2. Jste-li naším klientem jako právnická osoba, osobní údaje o Vašich zástupcích získáváme rovněž přímo od Vás (např Jméno, příjmení, e-mail, telefon na vaše zástupce ve věcech smluvních a vlastnoruční podpis na předávacích dokumentech při přebírce zboží.
 3. Některé informace o Vás získáváme z veřejně dostupných zdrojů (např. registr ekonomických subjektů,
 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
 2. Marketing - zasílání personalizovaných newsletterů (oprávněný zájem)
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
  2. Pokud jste naším zákazníkem, vnímáme náš oprávněný zájem posílat vám newslettery na míru maximálně po dobu 3 let od poslední objednávky. Ze zasílání newsletterů se můžete odhlásit v každém obdrženém e-mailu nebo na adrese info@cofeever.store do předmětu uvěďte: Odhlášení ze zasílání newsletteru. A od této doby Vám již nebudeme žádné e-maily s obchodním sdělením zasílat.

 1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Dalšími příjemci (námi pověření zpracovatelé) Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy (které jste zvolil v rámci nákupu), a osoby a firmy zajišťující pro správce technické služby související s účetnictvím a provozem e-shopu, včetně provozu software, ukládání dat a poskytovatelé platební brány. Dále využíváme služby webové analytiky Google Analytics pro monitoring a následnou optimalizaci webových stránek., provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.
  2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
  3. V situaci, kdy potřebujeme ochránit naše vlastní právní nároky, Vaše osobní údaje předáváme smluvním poskytovatelům právní služeb a případně orgánům veřejné moci.
  4. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@coffeever.store.
  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)
  3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít (nákup na webu dokončit) či ji ze strany správce splnit.

 1. Mlčenlivost
  1. Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.