23.05.2020 - Austrálie vs. USA: Delter Press nebo Aeropress GO

Srovnali jsme dvě novinky: Delter Press a Aeropress GO

23.05.2020 - URNEX novinky pro vyčištění čajové černi: TEA CLEANER

Urnex Tea Clean a Urnex Tea Tabz vyčistí čajovou čerň na porcelánu nebo sítkách

23.02.2020 - New Vithanakande: Ukázková fabrika na čaj

„Co znamenají označení u cejlonského čaje“

22.02.2020 - ANKOMN: konečně vakuum

Vakuové dózy na kávu, čaj ..., zatím nejlepší řešení

Obchodní podmínky

Po odeslání objednávky je automaticky generován e-mail o registraci Vaší objednávky a následující pracovní den je objednávka potvrzena pracovníkem expedice.

Pokud neobdržíte následující pracovní den po dni odeslání objednávky potvrzující e-mail od pracovnice expedice, prosím, kontaktujte expedici na telefoním čísle 
775 363 699  (Po - Pá: 9:00 - 17:00 hod.).

Děkujeme za spolupráci.
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti
FOR PEOPLE, s.r.o.
se sídlem Sulova 1356/5, 156 00 Praha 5 – Zbraslav,
identifikační číslo: 26478439, DIČ: CZ26478439,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84849
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.coffeever.store
 

1.    Úvodní ustanovení 
1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti FOR PEOPLE, s.r.o., se sídlem Sulova 1356/5, Praha 5 - Zbraslav, identifikační číslo: 26478439, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84849 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.coffeever.store (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.   Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2.  Uživatelský účet
2.1.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud kupující uvede vědomě chybné údaje a vzniknou prodávajícímu škody, je toto oprávněn vymáhat i za pomoci smluvního zastoupení právní kanceláří a je prodávající je oprávněn mimo vzniklé škody si nárokovat smluvní pokutu na pokrytí nákladů právního zastoupení ve výši 5.000 Kč bez DPH.  
2.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Pokud je účet zneužit třetí osobou na základě ztráty dat či jejich poskytnutí třetí osobě, je prodávající oprávněn nárokovat škodu po kupujícím, kterému patří uživatelský účet.
2.5.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3.    Uzavření kupní smlouvy
3.1.   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, není-li uvedeno jinak a všech souvisejících poplatků, vyjma ceny přepravy a balení. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Ceny za dopravu a balení pro dodávky mimo ČR jsou řešeny dodatečnou dohodou a smlouva není platná, pokud si smluvní strany nedohodnou cenu dopravy a balení.
3.3.1. Pro objednání zboží „vloží“ kupující objednávané zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní. Přejde do nákupního košíku, kde zkontroluje zboží a počet kusů vložených do košíku a následně, stisknutím tlačítka „objednat zboží“ přejde na výběr způsobu převzetí (doručení), úhrady, vyplní fakturační a dodací údaje v objednávkovém formuláři ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.3.2. objednávaném zboží (objednávané zboží „vložíl“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.3.3. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.3.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Seznámí se s obchodními podmínkami a souhlas s nimi potvrdí. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit a dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Po kontrole objednávky pracovníkem eshopu je objednávající informován e-mailem a uživatelském účtu o akceptaci objednávky a následně o procesu expedice.
3.5.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.7.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4.    Cena zboží a platební podmínky
4.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na dobírku (přepravní společností) v místě určeném kupujícím v objednávce
  • převodem na bankovní účet před dodáním zboží nebo odloženou platbou (platí pro právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které objednávají zboží opakovaně, dle předchozí vzájemné dohody).
  • platba kartou skrze platební bránu nainstalovanou na webovém rozhraní.

4.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3.   Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4.   V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
4.5.   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.6.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v originálu s dodávkou zboží.

4.8. Vlastnické právo ke zboží získává kupující až jeho celým uhrazením.

4.9. Je-li kupující v prodlevě s úhradou, je kupující oprávněn vymáhat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč nebo 10% hodnoty zboží (a to částku, která je vyšší) po uplynutí lhůty třiceti dní po smluveném dni splatnosti faktury (za smluvený termín je považováno datum na faktuře, která je k objednávce vystavena a nebylo toto reklamováno do 48 hodin od převzetí zboží. Je-li jakýkoliv spor, potom se automaticky považuje za datum splatnosti lhůta čtrnáct dní od převzetí zboží).

4.10. Je-li kupující v prodlevě s úhradou, náleží prodávajícímu také smluvní pokuta ve výši 0,03% za každý den prodlení a to až do data, kdy byla částka uhrazena včetně příslušenství.
5.    Odstoupení od kupní smlouvy
5.1.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
5.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Tento odstavec je platný pouze pro fyzické osoby nepodnikající. Tento odstavec není možné aplikovat na právnické osoby ani podnikající fyzické osoby.
5.3.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.
5.5.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6.   Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu již zaplacenou, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nejpozději ale do 7 dní od doručení odstoupení od smlouvy.
5.7.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6.    Přeprava a dodání zboží
6.1.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5.   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
6.6.  Zboží je expedováno obvykle do 3 pracovních dnů od objednávky v ostatních případech Vás budeme informovat telefonicky nebo e-mailem.

6.7. Jako místo předání je považován práh (takzvaně ke dveřím) adresy kupujícího. Pokud kupující požaduje doručení dále za dveře, potom toto musí být smluvně dohodnuto.

7.    Práva z vadného plnění
7.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3.   Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4.a   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Tento odstavec je platný výhradně pro fyzické osoby, spotřebitele.

7.4. b Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí. Tento odstavec je platný výhradně pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby.
7.5.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.6.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
8.    Další práva a povinnosti smluvních stran
8.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3.   Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@coffeever.store. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 
000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.5.       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.7.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9.  Ochrana osobních údajů
9.1.   Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu 
Informace o zpracování osobních údajů.
10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
11. Doručování
11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
12. Závěrečná ustanovení
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5. Pro řešení sporů můžete využít portál EU pro 
Řešení sporů online 
12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování FOR PEOPLE, s.r.o., Sulova 1356/5, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, adresa elektronické pošty info@coffeever.store, tel./fax:+420 257217 535.
 
V Praze dne 25.9. 2019  
 
 
           
 
Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
  

Vzorový formulář
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Spotřebitel:

jméno a příjmení:
adresa:
telefon:
e-mail:
 
Adresát:
FOR PEOPLE, s.r.o.
Sulova 1356/4, 156 00 Praha 5, Zbraslav
IČO: 26478439, DIČ:CZ26478439
e-mail: info@coffeever.store
 
Věc: Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
 
Vážení,
dne ………… jsem prostřednictvím vašeho eshopu www.coffeever.store s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo dodání zboží druh zboží, značky, kód (identifikace zboží)…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
Číslo objednávky: ……………………………………………
Číslo prodejního dokladu:……………………………………………………….
Toto (zboží) jsem převzala dne ………………………………………
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.
 
Souhlasím s vrácení kupní ceny:
 
bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:................................................ / ........................
 
 
 
S pozdravem
 
 
Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:
..............................................
V……….......…... dne…………….
 
Přílohy:
Nákupní doklad